Programma

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft Lijst Van Damme haar verkiezingsprogramma zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Via de website www.VerkiezingenPurmerend.nl kunt u ons 6 speerpunten programma lezen. Ook kunt u ons volledige programma via onderstaande knop online lezen of downloaden als PDF.

De speerpunten van de Lijst van Damme

Lijst van Damme werkt niet vanuit een management visie die zweeft boven zijn kiezers maar staat met beide benen in de samenleving.

Uit het contact met burgers uit Purmerend heeft de Lijst Van Damme veel speerpunten. Enkele hieronder zijn er vast uitgelicht.

Programma Lijst Van Damme

De Lijst Van Damme wil u een transparante, leefbare en respectabele stad aanbieden. Een stad van burgers en ondernemers die bereid zijn in elkaar en in de stad als geheel te investeren. Een stad waarin we elkaar steunen en opvangen als dat noodzakelijk is. Een stad met een integer en dienstbaar bestuur. Daar willen we samen met u voor gaan.

Transparantere gemeente

De Lijst Van Damme wil een transparante gemeentelijke organisatie in onze stad. Burgers moeten in staat zijn hun vertegenwoordigers ter verantwoording te roepen. Het is daarom dat de Lijst Van Damme verantwoording wenst af te leggen aan de medeburgers. Door bereikbaar te zijn! Door de fractievergaderingen open te stellen voor belangstellenden. Daarnaast is het altijd mogelijk om de Lijst Van Damme individueel te benaderen via mail, facebook of twitter bij vragen en/of problemen met ambtenaren en/of bestuurders in onze stad.

Tolerant Purmerend

De Lijst Van Damme is een partij zijn voor alle Purmerenders. We accepteren dan ook geen enkele vorm van discriminatie. Respect, transparantie en leefbaarheid zijn onze kernwaarden. Bij respect hoort een tolerante samenleving. Waarin we problemen met elkaar in goed en fatsoenlijk overleg aanpakken. Waarbij argumenten en feiten bepalend zijn. Waar respect en gelijkwaardigheid voorop staat. Ridiculisering en elke vorm van karaktermoord door ons wordt veroordeeld

Leefbaar Purmerend

Initiatieven van bewoners voor de verbetering van de saamhorigheid en leefbaarheid zullen we van harte stimuleren. We wensen vooral een faciliterende overheid te zijn. We zijn voorstander van sportief gedrag en daarmee ook meer beweging onder onze jeugd. En zullen we initiatieven nemen dan wel ondersteunen die de veiligheid van Purmerenders waarborgen. Ook wensen we verbeteringen aan te brengen in de infrastructuur van onze stad voor alle weggebruikers, waarbij grote prioriteit wordt gegevens aan onze fietspaden. Gevaarlijke verkeerssituaties zullen we vermijden en deze zo nodig veiliger maken. We stellen niets uit dat levens kan sparen. We stellen mensen boven centen!

Dienende gemeente

We willen ook een gemeente waarin ambtenaren en hulpverleners in staat zijn om signalen van hulpbehoevenden in onze stad sneller te signaleren en eerder hulp te bieden. Ambtenaren en hulpverleners moeten dienend zijn aan burgers en niet andersom. In onze stad verarmen steeds meer van onze stadsgenoten Als eensgezinde Purmerenders accepteren wij niet dat er in onze stad een onderklasse zonder perspectief ontstaat. Door schuld op schuld te stapelen komen mensen er financieel en emotioneel niet zelfstandig meer uit. De Lijst Van Damme wil daarom eerder in actie komen in dit soort situaties.

Ondernemersklimaat bevorderen

De Lijst Van Damme is dienstbaar aan alle inwoners en ondernemers in onze stad. Ten aanzien van het ondernemersklimaat in onze gemeente zullen we het midden- en kleinbedrijf en de horeca blijven ondersteunen en welkom heten.

Ten aanzien van het parkeren in de binnenstad op de sterk uitgebreide koopzondagen is de Lijst Van Damme tegen betaald parkeren op zondag, mits dat niet leidt tot onhoudbare parkeerproblemen. Over betaald parkeren in het algemeen merken we op dat dit daadwerkelijk gekoppeld wordt aan het oplossen van parkeerproblemen en niet wordt ingezet als extra geldkraan om gaten in de gemeentebegroting op te vullen

Van ondernemers ‘van buiten’ Purmerend die zich hier wensen te vestigen, verwachten we dat zij snel deel uitmaken van onze stad. Ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze samenleving willen delen met de Purmerenders zijn en blijven van harte welkom. Vooralsnog let De Lijst Van Damme bij vestiging van nieuwe bedrijven op een juiste balans tussen wonen, werken en recreëren in onze stad.

Vermindering schuldenlast gemeente Purmerend

Het huidige gemeentebestuur in Purmerend heeft een erfenis achter van een totale schuldenlast voor de burger van 275 miljoen euro. De Lijst Van Damme gaat niet akkoord met investeringen zonder dat bekend is wat dit inhoudt voor de schuldenlast op langere termijn.

Beheerste aanbestedingen

Bij gemeentelijke aanbestedingstrajecten zullen we kritisch kijken of aanbieders wel integer opereren. Purmerenders willen graag diensten en producten afnemen van bedrijven die aantonen hun morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen. Ten aanzien van grootschalige projecten in de infrastructuur van Purmerend zijn we namens u van mening dat deze niet het historische karakter van de stad verder moeten aantasten. We willen groots zijn in gedrag maar niet in machtsvertoon. Purmerend zoekt een reputatie van levenskracht, van spirit en niet van skylines en prestigieuze projecten.

Één centraal klachtenloket

Eén van de maatregelen welke we in gang gaan zetten. De realisatie van één centraal klachtenloket! Voor alle klachten die we als inwoners hebben over de behandeling en werkwijzen van onze bestuurders en ambtenaren. Bureaucratie en bestuur moeten mensen dienen en mensen niet omgekeerd is onze stellige overtuiging.

Bestrijden van armoede!

De Lijst Van Damme zet de komende jaren behoorlijk in op het daadwerkelijk bestrijden van armoede. Vooralsnog zijn de maatregelen vanuit de overheid erop gericht om mensen vooral in de armoede te houden. En dat is niet de bedoeling van de Lijst Van Damme. Dit vraagt om het verhogen van de inkomens-/uitkeringen dan wel een goede discussie over de invoering van het basisinkomen. Daarnaast zijn maatregelen nodig in het terugdringen van woongerelateerde kosten als energie, verwarming, en huren. In de armoedebestrijding die wij voorstaan wordt geen onderscheid gemaakt tussen huishoudens met - of zonder - kinderen.

Contant betalen

Het hebben van contant geld wordt steeds meer als een belemmering ervaring in het huidige betalingsverkeer. Dit is onacceptabel. Contant geld is geld! We zullen dan ook van de landelijke overheid (minister) eisen dat deze zich uitspreekt over de rol en waarde van contant geld in ons maatschappelijk betalingsverkeer. Met name voor mensen met een krappere beurs is contant geld veelal nog een laatste redmiddel. De Lijst Van Damme is dan ook tegen het totaal digitaliseren van ons geldverkeer.

Jongeren!

In Purmerend ontbreekt het veelal nog aan plekken en gelegenheden waar jongeren zich kunnen ophouden en vermaken. Pogingen voor een jongeren'discotheek' zijn tot op heden nog niet van de grond gekomen. De Lijst Van Damme is van mening dat onze jongere medemensen zelf met wensen komen om het aangenaam vertoeven in onze stad ook voor hen aantrekkelijk te maken en te houden. De Lijst van Damme wil een zogeheten 'jongerenplein' in onze stad realiseerbaar en bespreekbaar maken. En gaan hierbij uit van een 'autonoom gebied' dat voor en door de jongeren zelf wordt beheerd.

Voor ouderen

De oudere medeburgers in de stad willen we meer betrekken in ons sociaal maatschappelijk en cultureel leven. Door o.a. het verbeteren van de mobiliteit, een verscherpt toezicht op vereenzaming, en het intensiveren van dagbestedingsactiviteiten, blijven onze oudere medebewoners actief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in onze turbulente stad. Veel van onze ouderen worden dagelijks geconfronteerd met de ‘internetpraktijk’. Met name onze ouderen 'haken af' bij deze wijze van communicatie met onze overheid. Het is daarom van belang dat ouderen gebruik kunnen blijven maken van de schriftelijke mogelijkheden in hun contacten met onze instanties. We schaffen de papieren dan ook niet af.

Buitenbad voor het Leeghwaterbad

Al geruime tijd wordt er een discussie gevoerd over de wenselijkheid van het realiseren van een buitenbad bij het Leeghwaterbad. De Lijst Van Damme is van mening dat deze discussie nog niet ten einde is en laat deze wens op haar agenda staan.

Privacy van uw gegevens

Namens u hechten we ook waarde aan de bescherming van de privacy van alle Purmerenders. Wij eisen dan ook van organisaties en bedrijven dat zij de persoonsgegevens en informatie van onze burgers met de gepaste maatschappelijke verantwoordelijkheid beheren. En dat gegevens op verzoek kunnen worden overlegd en ingezien.

Lijst Van Damme. Duidelijk, Eerlijk en Sociaal!

Purmerenders zullen meer het heft in eigen hand nemen. De Lijst Van Damme wenst de controle op onze bestuurders en onze samenleving beter te organiseren en te intensiveren. Purmerenders moeten zelf gaan uitmaken welke vorm en inhoud ze willen geven aan een betere, respectvolle en rechtvaardiger samenleving. We willen de periode naar de komende verkiezingen in maart 2018 nog zaken realiseren. Zonder uw stem kan dat natuurlijk niet. We doen graag wat we beloven. Maar dat kan alleen als u – als kiezer – die verantwoordelijkheid samen met ons neemt!

340

Plannen voor gestemd

61

Plannen tegen gestemd

7

Moties ingediend

12

Op weg geholpen