Meer zorgen……..

Eén loket

Indien men een hulpvraag over fysieke ondersteuning heeft biedt onze gemeente diensten aan via het zogeheten WMO-loket. Daarnaast hebben onze medeburgers ook hulpvragen over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en ambtelijke ondersteuning. Hiervoor kan men in het algemeen niet terecht bij het WMO-loket en zijn er nog diverse loketten en aanvraagprocedures die telkens weer apart plaatsvinden. De Lijst Van Damme is voorstander van het invoeren van één centraal aanvraag- en klachtenloket waarmee papieren en procedures niet telkens weer moeten worden aangeleverd. Eén intake voor gebruik van meerdere diensten moet praktijk worden.

Eén regisseur

De maatschappelijke hulpverlening in onze stad loopt nog over teveel schijven. Vaak is het zo dat meerdere hulpverleners zich bezighouden met een individu of gezin in verband met de zogeheten multi-problematiek (er is niet één oorzaak voor het probleem). Vooralsnog worden dergelijke cases onderling door de deskundigen besproken in wijkteams maar wordt 'de eerst verantwoordelijke' dan wel het regisseurschap nog niet genomen. Hierdoor blijven concrete acties uit met het risico dat bij een volgend overleg nog geen concrete stappen zijn gezet. De Lijst Van Damme wenst dan ook concrete eindverantwoordelijkheid in een integrale aanpak met meerdere partijen.

Jeugdzorg

In 2014 is de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Daarbij is er voor de doelgroep (jongeren onder de 18 jaar) in de uitvoering van de Jeugdwet niet zo veel veranderd. Financieel bezien zijn de kosten voor dit beleidsveld een punt van aandacht. Door de door het Rijk aangegeven bezuinigingen op het budget en de hogere inzet van mensen en middelen door de gemeenten dreigen er tekorten. Een en ander zal de kwaliteit van de jeugdhulpverlening niet ten goede komen. We vinden dan ook dat er meer aandacht moet komen voor de groep jongvolwassenen die met het bereiken van het 18e levensjaar ineens volwassen zijn. Deze groep dreigt vooral tussen wal en schip te raken omdat er vanuit de jeugdhulpverlening geen goede overdracht naar de volwassenehulpverlening plaatsvindt. Daar komt bij dat deze groep niet meer direct aan een eigen woning kan komen door het gebrek aan bouwactiviteit van onze overheid. De Lijst Van Damme is van mening dat dit snel beter moet.

Ouderenzorg

Ouderen verdienen ons respect. Het zijn de generaties die ons heeft opgevoed in een samenleving die toen de hunne was. Ouderen hebben onze opleiding betaald, ons gekleed en ervoor gezorgd dat we de mensen zijn die we nu zijn. Het is te makkelijk om deze generaties stigmatiserend aan de kant te zetten omdat zij zogenaamd niet meer mee kunnen met de 'actieven'. Er dient dan ook grote zorg een aandacht te zijn voor de kennis en wijsheid die onze oudere medemens nog dagelijks inbrengt. Het ingezette overheidsbeleid om de gezondheidszorg aan ouderen steeds meer te bieden in de zelfstandigheid van hun eigen woning brengt een zwaardere verantwoordelijkheid mee. Een verantwoordelijkheid die niet alleen kan worden gedragen met mantel- en vrijwilligers maar ook met professionele krachten plaats moet blijven vinden. Mantel- en vrijwilligerszorg wijzen wij pertinent af als vervanging van professionele hulp aan ouderen.

Armoedebestrijding

De bestrijding van armoede dient vooral te worden voorafgegaan met het uitspreken van de noodzaak dit ook daadwerkelijk te willen. Veelal blijft armoedebeleid steken in een aantal financiële tegemoetkomingen en wordt vooral de prioriteit gelegd bij ouders met kinderen. Dit vinden wij onterecht, en leidt er toe dat er teveel mensen structureel in armoede zitten Met name de groep armen boven de 50 worden gemakshalve weggezet als een verloren generatie. De Lijst Van Damme is van mening dat armoede altijd en overal moet worden bestreden. Enerzijds kan dit door maatregelen ter verlaging van de vaste lasten dan wel het verhogen van toeslagen en vergoedingen. Verder willen wij af van de Meerdoen-regeling en stellen we de invoering van een 'Stadspas' of een structurele verhoging van de uitkering beter op prijs.

De mens centraal

In onze visie zijn alle mensen gelijk. Hoewel wij ons niet altijd als zodanig voelen behandeld. Het enige criterium dat wij hanteren als we onderscheid willen maken tussen mensen? Dan is dat op basis van gedrag en de wijze waarop integer wordt omgegaan met respect en verantwoordelijkheden. Wij stellen mensen centraal die zich open en verantwoordelijk opstellen ten opzichte van hun medemens en ook op kritisch respectvolle wijze hun mening geven. Wij stellen mensen minder centraal die ongefundeerd kritiek leveren op basis van onderbuikgevoel of onjuiste informatie en bronnen aandragen. Als onze 'achterban' zien wij logisch weldenkende en nieuwsgierige mensen die voor- en tegen- afwegen en daarbij feitelijke beslissingen nemen die zij ook gemotiveerd kunnen uitleggen.

Dienstbare overheid

In het werken van buiten naar binnen (de gangbare ideologie in overheidsland) wensen bestuurders vooral uit te gaan van een open houding naar de ingezetenen en bedrijven. Uitgaande van de specifieke context van de vraag/verzoek of probleem. In onze visie leidt dit vooral richting bedrijfsleven tot een kritiekloos 'cliëntelisme' in het faciliteren van projecten waarbij de bestuurlijk politieke controle van de raad wordt aangetast. En de dienstbaarheid aan de individuele burgers juist in wettelijke regels en kaders worden gepropt om ze daarmee binnen 'de gewenste' bestuurlijke context te houden. De Lijst Van Damme is tegen een overheid die de rol van opvoeder aanneemt. We stellen dan ook uitdrukkelijk het 'van buiten naar binnen werken' en het 'context gedreven maatwerk' ter discussie. Het is niet aan bestuurders om de raad met contexten te confronteren die uit de duim worden gezogen en zich onthouden van elke democratische controle.

Eigen bijdragen zorg

Wij zijn tegen de extra eigen bijdragen en het eigen risico in de zorg, We beseffen tevens dat we hier als gemeente geen invloed op hebben. Te vaak leggen gemeenten zich apathisch neer bij de te vele besluiten en akkoorden van onze overheid en het VNG. Dit zonder dat gemeenteraden hierover inhoudelijke standpunten kunnen innemen in de eigen gemeenteraad. Ten aanzien van de eigen bijdragen problematiek en het risico van zorg mijdend gedrag moeten ook gemeenteraden deze problematiek kenbaar maken aan het Rijk en VNG. De Lijst Van Damme gaat dit zeker doen!