Meer wonen…..

Tijdelijk wonen

Er heerst grote schaarste op de woningmarkt. Dit vereist een goede coördinatie bij het toewijzen van met name sociale huurwoningen. Het bouwen van grote aantallen permanente huurwoningen kan op termijn weleens een overschot aan woningen opleveren. Het is daarom verstandig en nodig om op korte termijn veel meer tijdelijke woningbouw in Purmerend te bouwen. Juist omdat we hiermee flexibeler kunnen inspelen op de daadwerkelijke behoefte van - met name - sociale huurwoningen.

Ten aanzien van het wonen op industrieterreinen zijn wij van mening dat wij dit gedogen zolang de wachtlijst voor een sociale huurwoning niet aanzienlijk is gedaald. Wel zal worden opgetreden op deze terreinen als er sprake is van overlastsituaties.

Terugdringen van wachtlijsten

Het terugdringen van de wachtlijsten voor een sociale huurwoning blijft een grote uitdaging. Enerzijds heeft het te maken met een stagnerend aanbod en anderzijds een onrechtvaardig verdeelsysteem. Daarbij is behoefte aan woningen voor meer specifieke doelgroepen in Purmerend waarvan cijfers momenteel onbekend zijn. We dringen aan op een gemeentelijke inventarisatie van de werkelijke behoefte aan woningen per doelgroep en tevens juiste cijfers over het al dan niet scheefwonen in onze stad alvorens wij terreinen uitgeven aan de verkeerde partijen .

Financiering woningbouw

De financiering van onze woningbouw moet danig onder de loep worden genomen! De gemeente - dus wij als burgers - moeten te veel bijpassen om het bouwen van woningen in de toekomst mogelijk te maken. De prijs van woningen wordt voornamelijk al decennia bij de individuele huurders neergelegd. Gemeenten moeten daarbij ook nog constant bijpassen om het voor beleggers en projectontwikkelaars mogelijk te maken om hun 'winstmarge' te maximaliseren. Deze wijze van financiering moet anders!

Alleen hoogbouw met een visie

De door de gemeenteraad in 2016 vastgestelde hoogbouwvisie is geen visie! Een echte visie legt een balans tussen wonen, werken en recreëren in samenhang met hoogbouw. De huidige plannen zijn niet meer dan een plekken waar het volgens de coalitiepartijen eventueel zal kunnen. Geen visie dus! De visie van de Lijst Van Damme is vanaf het begin duidelijk geweest. Hoogbouw is noodzakelijk willen wij de betaalbaarheid van sociale woningen overeind houden. Hoogbouw is niet bedoeld om koopwoningen te stapelen voor beleggers en projectontwikkelaar, zodat deze hun winstmarges kunnen opschroeven. Deze kunnen nog heel erg goed en met winst worden gerealiseerd op maaiveldniveau We zijn dan ook tegen koop-woningen en appartementen in nieuw te realiseren hoogbouw in onze stad. We wijzen de hoogbouwplannen op de locatie van het voormalige postkantoor pertinent af. Wij vinden dat dit een te grote aanslag is op het historisch karakter van onze binnenstad.

Statushouders

De verplichte huisvesting van statushouders zal moeten verdwijnen. Deze voorrangspositie op andere reguliere woningzoekenden moet van de baan. Alle huurders moeten gelijk worden behandeld! We willen graag kijken naar mogelijkheden om alle starters op de woningmarkt (waaronder ook de statushouders) meer kansen op een woning te geven. Dit door snel en meer te bouwen voor iedereen. Waarbij we vooral de prioriteit leggen op tijdelijke huisvesting op de korte termijn is. Wij zien tijdelijk wonen voor een periode van maximaal 10 jaar als één van de mogelijkheden om de wachtlijsten aanzienlijk te bekorten. In deze overbruggingsperiode zal een inhaalslag in de bouw van reguliere en permanente sociale woningen plaats moeten vinden.

Daklozenopvang

Het aantal mensen zonder een dak boven het hoofd groeit. Steeds meer mensen belanden op straat zonder dat een alternatief voorhanden is. De uitstroom vanuit een daklozensituatie naar weer een reguliere woning en leven verloopt uiterst moeizaam. Dit komt vooral door het te krappe aanbod van sociale woningen. Tevens dienen zich steeds meer speciale doelgroepen aan die met de steun van zowel praktische als psychische begeleiding 'er bovenop' moet komen. Een centrale coördinatie blijft hierbij nodig. We zijn niet voor de versnippering van de openbare daklozenopvang door het creëren van subgroepen. We wensen onderdak te bieden aan iedereen die dakloos dreigt te worden. Voor daklozen die om bepaalde redenen speciale geestelijke en psychiatrische hulp nodig hebben moeten andere hulpverleningsinstanties worden belast. Te denken valt aan die instanties die begeleid en beschermd wonen aanbieden.

Purmerend 2040

De visie op de woningbouw van Purmerend naar 2040 is te mager. De doelstelling van de bouw van 10.000 woningen is niet voldoende onderbouwd. Alleen op basis van de inkomens van de Purmerenders komen we nu al 12.000 sociale huurwoningen tekort. Het ontbreken van inzicht hoe deze potentiële huurders nu wel wonen maakt het exact inschatten van benodigde woningen 'per marktsegment' onzuiver. Cijfers over scheefwonen worden niet gegeven en onderbouwd. De Lijst Van Damme wenst te bouwen naar behoefte en niet naar wat 'projectontwikkelaars ons te bieden hebben'.