Meer werken……..

Economische ontwikkeling

Wij zijn voor een verbetert en versterkt economisch klimaat van onze stad. Wij zien deze ontwikkeling voornamelijk gestalte krijgen door het stimuleren van vooral het midden en kleinbedrijf en de detailhandel in onze stad. Tevens zijn wij voorstander van de vestiging van bedrijven en organisaties die een bijdrage leveren aan dataopslag- ontwikkeling en verwerking. Daarom zijn wij voor het snel aanbrengen van een glasvezelnet om snelle datatransmissie mogelijk te maken. Nader onderzoek zullen we in gang zetten naar de ontwikkelingen en uitvoering van de precariobelasting, welke kan worden verlaagd, waarbij het gebruik van de openbare ruimte in onze vise tevens kan worden verruimd.

Maatschappelijk ondernemen

Wij prefereren sociaal ondernemerschap. Dit houdt in dat buiten het nemen van de verantwoordelijkheid om ons milieu niet onnodig te belasten, bedrijven en organisaties ook hun verantwoordelijkheid nemen in het bieden van onder andere werkgelegenheid; gelijke lonen; wegwerken van de bonuscultuur en het netjes betalen van de (winst)belastingen. Daarbij verwachten wij tevens een coulant incassobeleid.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt voornamelijk uitgelegd in activiteiten die minder vervuilend dan wel belastend voor het milieu worden ingezet. Organisaties en bedrijven spelen hier op in door zich bezig te houden met het terugdringen van de milieubelasting van de bedrijfsvoering op onze samenleving. Dergelijke investeringen mogen vooralsnog niet in rekening worden gebracht van de consumenten. In ieder geval niet zonder dat er inzicht bestaat over de de daadwerkelijke kosten van bv. transport, infrastructuur, controleerbaarheid van bijvoorbeeld onze energieproducten. Wij gaan uit van de regel dat hoe schoner producten zijn hoe goedkoper per eenheid product.

Geen jojo-banen meer

Wij wijzen experimenten met werkzoekenden af. Werken met behoud van een uitkering zien wij als oneerlijke concurrentie, Werkervaringsprojecten die geen concreet uitzicht geven op een vaste baan wijzen wij af. Werkzoekenden zijn geen seizoenarbeiders die continue heen en weer worden geslingerd tussen betaald werk en een uitkering. Structureel werk op basis van een arbeidscontract van minimaal vijf jaar wordt wat ons betreft de regel.

Vast werk voor vast loon

Banen die een permanente activiteit dan wel een dienst aan onze samenleving leveren moeten structureel worden aangeboden. Tijdelijke arbeidscontracten moeten minimaal voor de duur van vijf jaar worden aangeboden. We zijn tegen alle arbeidsovereenkomsten die voor een kortere duur worden aangeboden. Indien werkgevers voor meer flexibel kiezen dan moeten zij gebruik maken van cao-gelieerde uitzendbureaus. Daarbij vinden wij dat salarissen per maand worden uitgekeerd waarmee wij constructies als prestatie en stukloon afwijzen.

Basisinkomen

De Lijst Van Damme is voor nadere discussie over de invoering van een individueel of basisinkomen per huishouden. Om te beginnen vanaf de doelgroep 50 jaar en ouder. Wij zijn van mening dat we hiermee de werkgelegenheid voor jongeren voorlopig zeker stellen. Op lange termijn moeten we de realiteit onder ogen zien dat de werkgelegenheid - met name dat van lager geschoolde arbeid - de komende decennia minder wordt. Dit noopt tot een fundamentele maatschappelijke discussie over de toekomst en rol van 'de economie' in onze samenleving.