Meer werken……..

Economie

Wij zijn voor een verbetert en versterkt economisch klimaat van onze stad. Wij zien deze ontwikkeling voornamelijk gestalte krijgen door het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf en de detailhandel in onze gemeente. Wij zijn voorstander van de vestiging van bedrijven en organisaties die een bijdrage leveren aan dataopslag-, ontwikkeling en verwerking. Daarom zijn wij voor het aanbrengen van een glasvezelnet om snelle datatransmissie mogelijk te maken. Nader onderzoek zullen we in gang zetten naar de ontwikkelingen en uitvoering van de precariobelasting die o.i. kan worden verlaagd, waarmee een flexibeler gebruik van de openbare ruimte mogelijk is.
Wij zijn en blijven pertinent tegen het toepassen van QR-codes en systemen met gezichtsherkenning die de toegang tot ons openbaar leven uitsluiten en tweedeling zaaien onder onze ingezetenen.

Maatschappelijk en duurzaam ondernemen

Wij prefereren maatschappelijk ondernemerschap met een sociale betrokkenheid. Dit houdt in dat buiten het nemen van de verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld ons milieu niet onnodig te belasten, bedrijven en organisaties ook hun verantwoordelijkheid nemen in het bieden van werkgelegenheid; gelijke lonen; wegwerken van de bonuscultuur en het netjes betalen van de (winst)belastingen. Daarbij verwachten wij ook een coulante aanpak in de uitvoering van het toe te passen incassobeleid.

Duurzaam ondernemen wordt voornamelijk uitgelegd in activiteiten die minder vervuilend dan wel belastend voor het milieu worden ingezet. Organisaties en bedrijven spelen hier op in door zich bezig te houden met het terugdringen van de milieubelasting van de bedrijfsvoering op onze samenleving. Dergelijke investeringen mogen vooralsnog niet in rekening worden gebracht van de consumenten. In ieder geval niet zonder dat er inzicht bestaat over de de daadwerkelijke kosten van bv. transport, infrastructuur, controleerbaarheid van bijvoorbeeld onze energieproducten. Wij gaan uit van de regel dat hoe schoner producten zijn hoe goedkoper per eenheid product.

Geen jojo-banen

Wij wijzen experimenten met werkzoekenden af. Werken met behoud van een uitkering zien wij als oneerlijke concurrentie. Werkervaringsprojecten die geen concreet uitzicht geven op een vaste baan wijzen wij af. Werkzoekenden zijn geen seizoenarbeiders die continue heen en weer worden geslingerd tussen betaald werk en een uitkering. Structureel werk op basis van een vast arbeidscontract van minimaal vijf jaar wordt wat ons betreft de regel. Projecten zoals Social return moeten eindigen met een baangarantie. Dit is mogelijk zodra onze nieuwe gemeente contractaannemers in het groen verbiedt om buitenlands personeel in te zetten.

Basisinkomen

De Lijst Van Damme is voor nadere discussie over de invoering van een individueel of basisinkomen per huishouden. Om te beginnen vanaf 50 jaar en ouder. Wij zijn van mening dat we hiermee de werkgelegenheid voor jongeren zeker kunnen stellen. Op lange termijn moeten we de realiteit onder ogen zien dat de werkgelegenheid in met name lager geschoolde banen de komende decennia zal afnemen. Dit noopt ons tot een fundamentele maatschappelijke discussie over de toekomst en rol van 'de economie' (sociaal contract) in onze samenleving.