Meer openbaar bestuur……..

Kostenbewaking

De laatste vier jaar heeft de huidige coalitie vooral een gat in de hand gehad. In tegenstelling tot het terugdringen van de gemeentelijke schuldenlast is deze inmiddels gestegen naar een bedrag van 300 miljoen euro. Dat is stijging van 6% ten opzichte van 2018. Dit heeft de financiële positie van de gemeente uiteraard niet versterkt. Een en ander is voornamelijk veroorzaakt door een matig financieel beheer waarbij projecten te laag zijn begroot en budgetten danig worden overschreden. De Lijst van Damme pleit dan ook voor betere controle op de financiële administratie en verantwoording bij onze gemeente.

Meten is weten

Wat we niet meten kunnen we niet weten. De laatste jaren heeft de coalitie vooral getracht de raad op basis van vertelsels te informeren. Hierdoor mist de raad cruciale statistische en cijfermatige informatie. De Lijst Van Damme wil dat anders. Een gemeenteraad heeft een controlerende taak en kan zich geen mening vormen op basis van mooie verhaaltjes alleen. De komende raad moet dan ook meer verantwoording naar zich gaan toetrekken. Eén van de voorbeelden is het verlenen van kapvergunningen. Het door de raad vergunde mandaat aan het college kan (b.v. tijdelijk) worden teruggenomen door de raad, waarmee zij een duidelijk signaal geeft dat er kritischer moet worden omgegaan met het kappen van bomen in onze gemeente.

Integer bestuur

Een integer bestuur bestaat uit mensen die meer doen dan het verplicht inleveren van bonnetjes. Het gaat ons om een grondhouding van zowel bestuurders als gekozen volksvertegenwoordigers. Zij die zich dagelijks moeten realiseren dat het niet om persoonlijke eer en posities gaat, maar om het onbevangen uitoefenen van een representatieve functie waarbij onze kiezers uitgaan van een open en eerlijke visie op werkelijkheid en fictie. Een dergelijk voorbeeldgedrag houdt ook in dat we niet bij rood licht oversteken of fietsen waar het niet mag. Daarin gaat het niet zozeer over de intentie maar over het feit dat we als vertegenwoordigers geen regels kunnen toepassen als wij die zelf aan onze laars lappen. De Lijst Van Damme let scherp op dergelijke misstappen en stelt deze dan ook direct aan de kaak.

Geheimhouding

De Lijst Van Damme is in beginsel tegen geheimhouding. We beseffen uiteraard dat in uitzonderlijke situaties waar de veiligheid van onze samenleving in het geding komt, er een zekere mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht wordt genomen. Daar horen wat ons betreft strikte uitvoeringsbepalingen bij. De regelgeving tot op heden biedt bestuurders te veel mogelijkheden om geheimhouding op te leggen. Louter omdat bestuurders enerzijds zaken buiten het gezichtsveld van een raad willen houden, dan wel hun eigen handelen op deze wijze wensen te verhullen. Daar is geheimhouding nu juist niet voor bedoeld! De Lijst Van Damme zal het opleggen van geheimhouding zeer kritisch blijven beschouwen en zeker ingrijpen als dit instrument verkeerd wordt ingezet. We zullen ons de komende raadsperiode vooral gaan richten op integriteit van bestuur(-ders) en op volledige openbaarheid waarbij geheimhouding niet eenzijdig wordt opgelegd en geheime stukken structureel en volgens een vaste routine aan de raad worden voorgelegd om geheimhouding vast te stellen maar óók om deze tijdig op te heffen.

Gedegen informatie

Informatie moet kloppen en betrouwbaar zijn! Het gebeurt in onze visie nog te vaak dat de gemeenteraad onjuiste of verkeerde informatie krijgt gepresenteerd. Dit veroorzaakt veel nader te stellen technische- en schriftelijke vragen waarin onnodig tijd gaat zitten. Het vereist echter een bestuur dat een positieve grondhouding bezit om vragen naar eer en geweten en op juiste wijze te beantwoorden. Dit gaat niet altijd op. Antwoorden op vragen worden vaak niet - dan wel half - gegeven, en onjuist beantwoordt. De Lijst Van Damme zal altijd blijven doorvragen en zowel de gemeentelijke organisatie als bestuurders laten weten dat wij ons niet met een kluitje in het riet laten sturen.

Lobbyregister

Er komen te veel mensen over de vloer in het gemeentehuis waarvan we niet weten wat ze komen doen. We hebben het dan voornamelijk over inwoners en gebruikers in onze stad maar ook daarbuiten, die iets van ons bestuur willen. Bij succes komt er een raadsvoorstel waarvan raadsleden veelal niet weten hoe een dergelijk voorstel het tot de raadsagenda heeft gehaald. Het blijft in veel gevallen dan ook gissen hoe een eventueel netwerk zich ontwikkeld en bestendigd in onze stad. De Lijst Van Damme is van mening dat we hier meer zicht op krijgen met het invoeren van een lobbyregister., dan wel een wekelijks overzicht (achteraf) van de afsprakenlijst van de burgemeester en de afzonderlijke wethouders. Wij vinden dat we hiermee een beter zicht krijgen op eventuele lobbyisten, hun bewegingen en motivaties.

Herijken van bevoegdheden college B&W

Het vermeende misbruik van bevoegdheden dat bestuurlijke colleges maken moet worden ingeperkt. Het is vooral op dit terrein waarop bestuurders vrijwel geheel eigenzinnig besluiten en/of moties van gemeenteraden naast zich neer leggen en een buitenproportionele ondersteuning bieden aan ondernemers en bedrijfsleven. Dit, totaal uit het zicht van democratische controle vanuit een gemeenteraad. In een gemeente als Purmerend/Beemster wenst het collegebestuur bijvoorbeeld geen verantwoording af te leggen over haar plannen met de KomA7/Beusebos, worden dossiers niet geleverd en wordt de gemeenteraad op meerdere dossiers verkeerd dan wel niet (tijdig) geïnformeerd. Met het komen tot werkafspraken tussen raad en bestuur moet meer openheid en transparantie worden aangebracht in deze scheefgegroeide machtsverhouding.

Rechtsgang van medeburgers zeker stellen

Het omzeilen van beroepsprocedures door de gemeente - door mensen bezwaar en beroep te onthouden - door geen formele besluiten te nemen, moet veranderen. Bij - in onze visie - onrechtmatige pogingen om het gedrag van burgers te beïnvloeden hanteert de gemeente ínformele briefjes in plaats van voor beroep vatbare beslissingen? De gemeente frustreert daarmee doelbewust de rechtsgang naar haar ingezetenen. En zijn er helaas voorbeelden dat in beroepsprocedures de gemeente de waarheid geweld aandoet.

Ondemocratische adviesorganen zijn geen beslissers!

Bestuurlijke instituties als het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en MRA (Metropool Regio Amsterdam), waar bestuurlijk gewenst beleid wordt voorgekookt door slechts een handjevol ongekozen bestuurders, burgemeesters en beleidsambtenaren, zijn niet degenen die beslissen! Eén van de redenen waarom lokale bestuurders zich verbinden aan deze ondemocratische instituties, is omdat dergelijk door externen voorgesteld beleid vrij eenvoudig door de veelal achter feiten aanlopende gemeenteraad kan worden geloodst. Dat moet veranderen!” Met zwakke gemeenteraden - die zich door bestuurlijke arrogantie laten intimideren en overrulen - is de democratische draagkracht vrijwel nihil. Dat moet anders!