Meer over een prettige stad……..

Mensen boven centen

De Lijst Van Damme gaat over mensen. Deze staan centraal in onze uiteindelijke politieke besluitvorming. Het gaat om het doen van de juiste dingen met de juiste beweegredenen. Doen wat noodzakelijk is moet niet afhankelijk zijn van wat het zal gaan kosten. In de persoonlijke hulpverlening vertalen we dit naar het leveren van concrete hulp eerst en pas daarna regelen van kosten.

Leefbaarheid in de wijken

Leefbaarheid in Purmerend kan altijd beter. Er zijn echter ook wijken waar verscherpt toezicht nodig is. Het betreft dan vooral het faciliteren van de goede ontwikkelingen en het ontmoedigen van ongewenste. Voor zover sprake is van structurele overlast zal krachtig moeten worden ingegrepen. De rol van de wijkteams moet daarbij worden versterkt. Op dit moment is nog er te veel onduidelijkheid over het praktisch functioneren van de wijkteams, hun signaalfunctie en de (on)mogelijkheid om zaken te escaleren naar de gemeente of meer deskundige hulpverlening.

Veiligheid

De veiligheid van onze mede-inwoners staat altijd voorop. Dit moet echter niet leiden tot een dichtgetimmerde samenleving. De Lijst Van Damme is tegen controle om de controle, maar realiseert zich terdege dat op enkele veiligheidszaken krachtig moet worden ingegrepen. Zoals situaties van overlast in het uitgaansleven en de zogeheten High Impact Crimes geldt ook voor ons een zero-tolerance beleid. Onze gemeente volhangen met camera's is wat ons betreft uit den boze en moet slechts daar plaatsvinden waar wij het ook echt nodig vinden. Nadrukkelijke garanties moeten worden gegeven voor het gebruik van camerabeelden anders dan de registratie van incidenten.

Recreëren

Purmerend is gelegen in het recreatieschap Waterland en maakt, samen met de overige Waterlandse gemeenten, onderdeel uit van een regionale groenstructuur. Onze gemeente beschikt over ruime mogelijkheden om recreatie in de wijde omgeving aantrekkelijk te maken. Het bevorderen van onze zomerrecreatie ondersteunen we met de komst van evenementen naar onze gemeente, en streeft de Lijst Van Damme naar meer mogelijkheden voor buitenrecreatie. Dit kan enerzijds met de realisatie van een buitenzwembad bij het Leeghwaterbad, als het toegangskaartje betaalbaar blijft. Maar kan óók worden gekeken naar de realisatie van een gemeentestrand aan bv. de Kanaaldijk.

Natuur en Milieu

Wonen, recreëren en werken in een gemeente, gelegen in een groene landelijke structuur, schept verantwoordelijkheden. De zorg om de gemeente verder te laten groeien zonder het milieu en de natuur onevenredige schade toe te blijft een uitdagende opgave. Daarnaast moet de gemeente ook leefbaar blijven op het gebied van onze volksgezondheid. Schone en zuivere lucht is prioriteit nummer één naar onze inwoners. Het is van belang dat uitdrukkelijk wordt gekeken naar de zuiverende werking van de in- en rond onze gemeente aanwezige natuurgebieden. Het is om deze reden dat wij voor het behoud van het Beusebos blijven. Daarbij vinden we dat onze hele gemeente groener moet worden. Te veel en te vaak worden er bomen gekapt die niet meer terugkomen. De controle op het aantal afgegeven kapvergunningen en een daadwerkelijke compensatie van deze bomen in onze stad is niet optimaal. We wensen ter discussie te stellen dat houden niet zo van praten over groen zonder groen te doen! We zijn van mening dat elk stuk groen dat in onze gemeente wordt gekapt, volledig in CO2 compensatieopvang (aanplant) moet worden gecompenseerd. En zijn we principieel tegen het opleggen van extra milieubelastingen en kunstmatig opgehoogde energietarieven aan eindgebruikers.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt voornamelijk uitgelegd in activiteiten die minder vervuilend dan wel belastend voor het milieu zijn. Organisaties en bedrijven spelen hierop in door zich bezig te houden met het terugdringen van hun impact op het milieu (de circulaire economie). We zijn uiteraard een voorstander van hergebruik en ondersteunen we duurzaam bouwen en ondernemen. Tenminste, voor zover de investeringskosten niet op individuele huurders en consumenten worden verhaald.

Dit geldt ook voor de in onze visie onterechte milieubelastingen op meer duurzame producten. In ieder geval niet zonder dat er inzicht bestaat over de daadwerkelijke kosten van bv. transport, infrastructuur en controleerbaarheid van (energie) producten. Wij gaan uit van de regel dat hoe schoner producten zijn hoe goedkoper per eenheid product. De Lijst Van Damme is voor het blijvend scheiden van plastic afval. Als dit technisch mogelijk wordt in de huisvuilcentrale verdient dit onze voorkeur. Vooralsnog wensen wij het al ingezette afvalscheidingsbeleid van de gemeente voort te zetten en indien nodig aan te passen.