Meer leven……..

Mensen boven centen

De Lijst Van Damme gaat over mensen. Deze staan centraal in onze uiteindelijke politieke besluitvorming. Het gaat om het doen van de juiste dingen om het juiste doel! Doen wat noodzakelijk is moet niet afhankelijk zijn van de eventuele kosten! In de persoonlijke hulpverlening vertalen we dit naar: het leveren van concrete hulp eerst en pas daarna de kosten regelen.

Leefbaarheid in de wijken

De leefbaarheid in Purmerend kan altijd beter. Er zijn echter ook wijken waar verscherpt toezicht nodig is. Het betreft dan vooral het faciliteren van de goede ontwikkelingen en het ontmoedigen van ongewenste. Voor zover sprake is van structurele overlast zal krachtig moeten worden ingegrepen. De rol van de wijkteams moet hierbij worden versterkt. Op dit moment is nog er teveel onduidelijkheid over het functioneren van de wijkteams, hun signaalfunctie en de (on)mogelijkheid om zaken te escaleren naar de deskundige hulpverlening.

Veiligheid

De veiligheid van onze mede-inwoners staat altijd voorop. Dit moet echter niet leiden tot een dichtgetimmerde samenleving. De Lijst Van Damme is tegen controle om de controle, maar realiseert zich terdege dat op enkele veiligheidszaken krachtig moet worden ingegrepen. Zoals situaties van overlast in het uitgaansleven en de zogeheten High Impact Crimes geldt ook voor ons een zero-tolerance beleid. Onze stad volhangen met camera's is wat ons betreft uit den boze en moet slechts daar plaatsvinden waar wij het ook echt nodig vinden. Nadrukkelijke garanties moeten worden gegeven voor het gebruik van camerabeelden anders dan de registratie van incidenten.

Recreëren

Purmerend is gelegen in het recreatieschap Waterland en maakt samen met de overige Waterlandse gemeenten onderdeel uit van een regionale groenstructuur. Onze stad beschikt dan ook over ruime mogelijkheden om recreatie in de wijde omgeving aantrekkelijk te maken. Het bevorderen van voornamelijk de zomerrecreatie ondersteunen we de komst van evenementen naar onze stad en streeft de Lijst Van Damme naar meer mogelijkheden voor het buitenrecreatie. Dit laatste kan in de vorm van de realisatie van een stadsstrand. De voorgenomen fusie met de Beemster biedt hierbij een extra mogelijkheid dit te realiseren.

Natuur en Milieu

Wonen, recreëren en werken in een stad, gelegen in een groene landelijke structuur, schept verantwoordelijkheden, De zorg om de stad verder te laten groeien zonder het milieu en de natuur onevenredige schade toe te brengen is een uitdagende opgave. Daarnaast moet de stad ook leefbaar blijven op het gebied van onze volksgezondheid. Dat vereist een optimale mix van de in de stad aanwezige activiteiten en mogelijkheden. Schone en zuivere lucht is prioriteit nummer één naar onze inwoners. Het is daarom van belang dat uitdrukkelijk wordt gekeken naar de zuiverende werking van de in en rond onze stad aanwezige natuurgebieden. Het is om deze reden dat wij voor het behoud van het Beusebos zijn. Daarbij vinden we dat onze gemeente groener moet worden. We hanteren dan ook de optie dat voor elke boom die binnen onze stadsgrenzen verdwijnt er twee bomen worden worden terug geplaatst.

De Lijst Van Damme is voor het blijvend scheiden van plastic afval. Als dit technisch mogelijk wordt in de huisvuilcentrale verdient dit onze voorkeur. Vooralsnog wensen wij het reeds ingezette afvalscheidingsbeleid van de gemeente voort te zetten en waar nodig aan te passen. Verder zijn we een groot voorstander van hergebruik en ondersteunen we duurzaam bouwen en ondernemen. Tenminste, voor zover de investeringskosten niet op individuele huurders en consumenten worden door belast. Dit geldt in onze visie ook voor de onterechte milieubelastingen en vastrechtkosten op meer duurzame producten.

Verantwoordelijk voor elkaar

De Lijst Van Damme is niet voor een samenleving van wegkijken. Het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor elkaar is een uitdrukkelijke voorwaarde om als samenleving te functioneren. Een constructieve basishouding uitgaande van gelijkwaardigheid, respect en fatsoen zijn noodzakelijk. We maken geen onderscheid tussen mensen in onze stad. Het enig oordeel dat wij innemen over mensen gaat dan ook over hun daden en niet over wie of wat ze zijn. Daarbij moeten we ook erkennen dat niet iedereen in staat is om eigen verantwoordelijkheid 'te nemen'. Dit mag echter niet leiden tot stigmatisering van mensen. De Lijst Van Damme is van mening dat meedoen aan de samenleving dan ook breder moet worden uitgelegd dan het hebben van 'een baan ' alleen!