Meer controle……..

Kostenbewaking

De laatste vier jaar heeft de huidige coalitie vooral 'een gat in de hand gehad'. In tegenstelling tot het terugdringen van de gemeentelijke schuldenlast is deze inmiddels gestegen naar een bedrag van 283 miljoen euro. Dat is stijging van 3% ten opzichte van 2014. Dit heeft de financiële positie van de gemeente niet versterkt. Een en ander is voornamelijk veroorzaakt door een slecht financieel beheer van de coalitie waarbij projecten te laag zijn begroot en de budgetten danig zijn overschreden. De Lijst van Damme pleit dan ook voor een professioneler beheer en deskundigheid in de financiële administratie en verantwoording bij onze gemeente.

Meten is weten

Wat we niet meten kunnen we niet weten. De laatste vier jaar heeft de coalitie vooral getracht de raad op basis van vertelsels te informeren. Hierdoor mist de raad veelal cruciale statistische en cijfermatige informatie. De Lijst Van Damme wil dat anders. Een raad heeft een controlerende taak en kan zich geen mening vormen op basis van mooi verhaaltjes alleen. Het gaat de Lijst Van Damme te ver om beleid en resultaten te vernemen op basis van de 'mooie blauwe oogjes van bestuurders'.
De komende raad moet dan ook meer verantwoording naar zich gaan toetrekken. Eén van de voorbeelden kan de aanvraag van kapvergunningen zijn. Het door de raad vergunde mandaat aan het college kan (b.v. tijdelijk) worden teruggenomen door de raad waarmee zij een duidelijk signaal geeft dat er kritischer moet worden omgegaan met het kappen van bomen in onze stad.

Integer bestuur

Een integer bestuur bestaat uit mensen die meer zijn dan het verplicht invullen van bonnetjes. Het gaat ons om een grondhouding van zowel bestuurders als gekozen volksvertegenwoordigers. Zij die zich dagelijks moeten realiseren dat het niet om persoonlijke eer en posities gaat, maar om het onbevangen uitoefenen van een representatieve functie waarbij onze kiezers uitgaan van een open en eerlijke visie op waarheid en werkelijkheid. Een dergelijk voorbeeldgedrag houdt ook in, dat we niet door het rode licht oversteken of fietsen in het centrum waar het niet mag. Daarin gaat het niet zozeer over de intentie maar over het feit dat we als vertegenwoordigers geen regels kunnen toepassen als wij die zelf aan ons laars lappen. De Lijst Van Damme let scherp op dergelijke misstanden en stelt deze direct aan de kaak.

Geheimhouding

De Lijst Van Damme is in beginsel tegen geheimhouding. We beseffen uiteraard dat in uitzonderlijke situaties dan wel daar waar de veiligheid van onze samenleving in het geding is er een zekere mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht wordt genomen. Daar horen strikte uitvoeringsbepalingen bij. De regelgeving tot heden biedt nog teveel mogelijkheden om geheimhouding onterecht op te leggen. Louter omdat bestuurders enerzijds zaken buiten het gezichtsveld van een raad willen houden dan wel hun eigen fouten te verhullen. Daar is geheimhouding juist niet voor bedoeld. De Lijst Van Damme zal het opleggen van geheimhouding dan ook zeer kritisch beschouwen en zeker ingrijpen als dit instrument verkeerd wordt ingezet.

Gedegen informatie

Informatie moet kloppen. Het gebeurt in onze visie nog veel te vaak dat de gemeenteraad onjuiste of verkeerde informatie krijgt gepresenteerd. Dit veroorzaakt vooral veel nader te stellen technische en schriftelijke vragen waarmee veel tijd in gaat zitten. Dit vereist een bestuur dat ook een positieve grondhouding bezit om vragen naar eer en geweten op een juiste wijze te beantwoorden. Dit gaat overigens niet altijd op. Aan de hand van de eigen politieke kleur en voorkeuren worden antwoorden op vragen vaak niet goed gegeven, niet gegeven dan wel half en onjuist beantwoord. De Lijst Van Damme zal altijd blijven doorvragen totdat zowel de gemeentelijke organisatie als bestuurders geleerd hebben dat wij ons niet 'met een kluitje in het riet laten sturen.'

Lobbyregister

Er komen te veel mensen over de vloer in het gemeentehuis waarvan we niet weten wat ze komen doen. We hebben het dan voornamelijk over inwoners en gebruikers in onze stad maar ook daarbuiten, die iets van ons bestuur willen. Bij succes komt er een raadsvoorstel waarvan raadsleden veelal niet weten hoe een dergelijk voorstel het tot de raadsagenda heeft gehaald. Het blijft in veel gevallen dan ook gissen hoe een eventueel netwerk zich ontwikkeld en bestendigd in onze stad. De Lijst Van Damme is van mening dat we hier meer zicht op krijgen met het invoeren van een lobbyregister., dan wel een wekelijks overzicht (achteraf) van de afsprakenlijst van de burgemeester en de afzonderlijke wethouders. Wij vinden dat we hiermee een beter zicht krijgen op eventuele lobbyisten, hun bewegingen en motivaties.