Meer transparantie en privacy……..

Transparantie en privacy

Het recht op privacy wordt - mede door de ondeskundige AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming), door bestuurders misbruikt om voorheen openbare stukken niet meer met naam en toenaam te publiceren. Dit gaat uiteraard ten koste van de openbaarheid van bestuur en het willekeurig omgaan in de navolging van WOB-verzoeken. Steeds meer informatie wordt niet meer gegeven omdat dit zogenaamd niet in het belang is van de eventueel hierbij betrokken personen. Volgens ons behoort het recht op het beschermen van de individuele privacy niet tot het domein van de overheid, welke opportunistische wetgeving men er maar ook bij wenst te slepen. Het besluit voor elk individu om (delen van) zijn/haar privacy prijs te geven dan wel te behouden ligt uitsluitend bij de betrokkenen zelf. Namens u hechten wij wél waarde aan de bescherming van onze privacy. We eisen van organisaties en bedrijven dat zij onze persoonsgegevens en -informatie met gepaste maatschappelijke verantwoordelijkheid beheren. Wij zullen initiatieven ontplooien om met bedrijven (internetproviders, energieleveranciers, stadsverwarming, etc.) privacy convenanten overeen te komen. En zullen we leveranciers van de voor de gemeentelijke benodigde automatiseringssystemen – software en hardware – nauwkeurig moeten toetsen en controleren op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners. Wij zijn tegen de wijze waarop onze overheid misbruik maakt van de privacywetgeving AVG. Wij zullen ons hier zo nodig kritisch over uitlaten.

Terugdringen controles

De gemeente controleert te veel. Elke aanvraag voor hulp- of dienstverlening moet gepaard gaan met een stroom aan gegevens over inkomen en uitgaven. Naar gelang de interesse van de ambtenaar worden ongevraagde en ongepaste adviezen gegeven over de levensstijl van mensen die komen aankloppen voor hulp bij de gemeente. Het gevoel dat men voor alles rekenschap moet afleggen aan een te bureaucratische overheid staat veel burgers niet meer aan. We zullen er alles aan doen om deze overmatige controles behoorlijk terug te dringen en af te schaffen waar het kan. Zo gaan we aan de slag voor slechts één inkomenstoets en niet bij elke hulpvraag opnieuw.

Veilig vastleggen van gegevens

Doordat onze gemeente en de landelijke overheid in onze visie teveel gegevens vastlegt op meerdere plekken voor verschillende dienstverlening hebben we grote vraagtekens over de veiligheid en het (onterechte) gebruik van onze gegevens. We zullen kritisch blijven over welke gegevens de overheid zou moeten vastleggen, hoe dit wordt opgeslagen en tevens wie en hoe er gebruik van wordt gemaakt. Verder zijn we van mening dat de overheid een meldingsplicht moet worden opgelegd indien zij zonder toestemming in persoonlijke gegevens heeft gekeken. De Lijst Van Damme is van mening dat iedereen het recht heeft om te weten wat er met zijn of haar persoonlijke gegevens gebeurt. Ten aanzien van de actuele discussie rondom de invoering van een zogeheten 'sleepwet', vinden wij dat een meldingsplicht achteraf van de overheid een absolute voorwaarde is.

Recht op inzage

Iedereen heeft het recht op inzage van zijn persoonlijke gegevens en aangelegde dossiers over zichzelf. Gemeenten moeten onverwijld en op verzoek van individuele inwoners alle gegevens verstrekken die zij over hen hebben vastgelegd. Het achterhouden van dossiers waarin individueel betrokkenen worden genoemd, aangehaald dan wel worden beoordeeld zijn onderdeel van hun bestaan, en hadden niet kunnen worden geregistreerd als zij niet zouden bestaan! Dit persoonlijk eigendomsrecht zullen wij claimen waardoor het voor gemeenten niet mogelijk is om gebruik te maken van dossiers en gegevens waar u niet vanaf weet.

Meldingsplicht overheid

De gemeente moet u melden dat zij in uw dossiers heeft gesnuffeld. Ons burgerservicenummer is niet een controlenummer maar een 'service'nummer. De Lijst Van Damme gaat voor meer service en minder controle. Daarbij kan ook het bsn-nummer ons van dienst zijn.