WOB-verzoek Stadsverwarming Purmerend!

De Lijst Van Damme heeft per heden een WOB-verzoek gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Purmerend. Wij hebben in dit verzoek ongeveer 47 vragen gesteld waarover wij van mening zijn dat de Purmerenders een antwoord verdienen. Deze vragen zijn voortgekomen uit een door het college geproduceerde notitie van 5 november jongstleden getiteld ‘Aandeelhouderschap en tarieven Stadsverwarming Purmerend’.

De genoemde notitie is in de vergadering van de commissie Algemene Zaken van de raad van 21 november jongstleden ter meningsvorming behandeld. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is de raad vooralsnog in besloten werkbijeenkomsten geïnformeerd geworden over de stand van zaken over de Stadsverwarming. Een openbare behandeling in een daarvoor belegde raadsvergadering is daarmee niet aan de orde gekomen.

De Lijst Van Damme heeft de discussie over de meningsvorming in deze commissievergadering voor u gevolgd en heeft helaas moeten constateren dat er, enerzijds te weinig inhoudelijke kennis bestaat bij een aantal bestuurders en fracties en anderzijds de inhoud van de meningsvorming zich vooral heeft beperkt tot de zogeheten ‘hoofdlijnen’ van de bespreeknotitie. En een aantal fracties daarbij ook eigen vooraf ingenomen duurzaamheidsstandpunten al hadden bepaald. Wij van de Lijst Van Damme zijn van mening dat hiermee een echte inhoudelijke discussie over de wenselijkheid en noodzaak niet heeft plaatsgevonden. En dat daarmee de in deze notitie genoemde beweringen, bepalingen en uitgangspunten voor ‘zoete koek’ zijn aangenomen.

De Lijst Van Damme vindt dit ‘een bewijs van onvermogen’. Dat de meerderheid van de gekozen raadsleden blijkbaar niet in staat blijkt te zijn om de warmte en energievoorzieningen in onze stad aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Met het steeds vaker kritiekloos aannemen van in bestuurlijke notities genoemde uitgangspunten en beweringen in het algemeen gaan zij voorbij aan hun controlerende taak van volksvertegenwoordiger. Daar komt bij dat een aantal fracties vooral de eigen landelijke dogma’s nastreven waarbij lokale thema’s als de kwaliteit en de dienstverlening van energie- en stadsverwarming in onze stad ondergeschikt raken.

Het is daarom dat de Lijst Van Damme deze verantwoordelijkheid wel wenst te nemen. En daarom ook de vragen stellen die uw gekozen volksvertegenwoordigers laten liggen. Wij hopen dan ook om binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn antwoord op de door ons gestelde vragen te krijgen. We houden u uiteraard van het verdere verloop op de hoogte.

Klik hier voor het WOB-verzoek en de vragen zelf!

Please click here for the English version of our questions tot the city council!

2 december 2019
Lijst Van Damme

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *