College rommelt met geheimhouding!

Het college van Burgemeester en Wethouders van Purmerend “rommelt met geheimhouding” aldus Ernst van Damme, raadslid van de Lijst Van Damme.

Geheimhouding wordt in het algemeen opgelegd door gemeentebesturen om ‘gevoelige zaken, dossiers, en personen’ te beschermen. Dit als kan worden ingeschat dat openbare behandeling enerzijds een (zakelijk) concurrentienadeel zou kunnen opleveren en anderzijds reputatieschade kan toedienen aan eventueel betrokkenen in een zaak of dossier. Voor het overige dienen gemeentebesturen zich vooral te houden aan het adagium dat zij zoveel als mogelijk (dit zou meer regel moeten zijn) de openbaarheid hoog houden.

Anders is het als colleges geheimhouding inzetten om zichzelf dan wel individuele wethouders, politici of ambtenaren in bescherming te nemen. Een van deze zaken is de aan de raad opgelegde geheimhouding ten aanzien van de perikelen rondom het door het college gestuurde ontslag van de directeur van de daklozenopvang. De hierbij opgelegde geheimhouding heeft op dat moment vooral gediend om het college de gelegenheid te bieden om grote druk uit te oefenen op de Raad van Toezicht van het AOP om de toenmalige directeur met ongefundeerde beschuldigingen naar huis te zenden. Door het opleggen van geheimhouding in deze zaak speelt e.e.a. zich buiten het zichtveld van onze volksvertegenwoordigers af en daarmee ook aan de controle op ons bestuur.

De burgemeester – als hoofd van het college – heeft de geheimhouding over de daklozenopvang onterecht en onwettig opgelegd. Zo was de inhoudelijke informatie al bij het AOP bekend nog voordat de problematiek aan de raadsleden vertrouwelijk werdt toegezonden. En was er dan ook geen reden aanwezig om iemand bij het AOP persoonlijk te beschermen. En heeft de burgemeester de eenzijdig opgelegde geheimhouding niet door de raad laten bekrachtigen. Zoals de richtlijn rond de gemeentewet duidelijk aangeeft. Dat betekent dat de geheimhouding rondom het dossier nooit formeel kon worden afgedwongen. Ook niet met het zenden van een dreigbrief van 2 maart 2017 aan de raadleden.

Daarvoor al – op 7 december 2016 – heeft de burgemeester de Lijst Van Damme ‘op het matje geroepen’ omdat hij van mening was dat hij het ons kon aanrekenen dat gelekt zou zijn uit de ‘geheime’ informatie. Deze aanname was en is onterecht geweest. De Lijst Van Damme eist hier nadrukkelijk excuses voor en sluit nader onderzoek naar deze indiscrete manipulatie niet uit.

Daarnaast heeft de burgemeester gebruik gemaakt van een aantal individuele politici door de verdachtmakingen te delen met het zogeheten ‘presidium’. Hetgeen heeft gezorgd voor een lasterlijke beeldvorming van de Lijst Van Damme bij andere fracties. Dat ging zelfs zo ver dat ten tijde dat er informatie over het vertrek van de directeur bij het AOP in het NH-Dagblad verscheen de burgemeester van een van de rivaliserende fracties opdracht heeft gekregen de officier van Justitie (nogmaals) onder druk te zetten om onderzoek in een bepaalde richting op te starten. Dit nadat de officier al had meegedeeld geen onderzoek in te stellen. De Lijst Van Damme zal de burgemeester verzoeken de resultaten van dit opgedrongen onderzoek alsnog kenbaar te maken.

Met betrekking tot het toepassen van geheimhouding in het algemeen wenst de Lijst Van Damme op korte termijn een discussie met de raad over het stellen van kaders en afspraken over de wijze waarop het college geheimhouding mag en kan toepassen. Een en ander volgt mede uit het feit dat er wederom geheimhouding is opgelegd in een dossier waarvan sterk betwijfeld wordt of ons bestuur de regels hier ook ‘naar eigen inzicht’ gebruikt.

Lijst Van Damme
11 september 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *