Brief aan burgemeester Purmerend!

Geachte heer Bijl,

Het is nu drie jaar geleden dat ik als raadslid namens de LVD zitting heb genomen in uw gemeenteraad. Door de tijd heeft u een aantal malen ‘systematisch’ getracht mij als persoon te beschadigen en te beschimpen. Mede door ongecontroleerde en ongerechtvaardigde acties ten aanzien van mijn persoon wens ik u mee te delen dat ik deze doelbewust ingezette acties om mijn goede naam en reputatie te schaden niet langer zal tolereren.

In 2014 heeft u zich laten al eens ‘laten sturen’ door een aantal anonieme en onbetrouwbare ambtenaren als ‘instrument’ in te zetten om met ongefundeerde en onbewezen kritiek (leugens) mij bepaalde sancties op te leggen. En verleden week probeert u dit weer. Daarbij maakt u tevens gebruik van uw griffier die blijkbaar op ‘KGB-wijze’ mijn doen en laten op het stadhuis nagaat en zich daar door individuele ‘ambtenaren’ over laat informeren en rapporteren.

Ik begrijp dat u niet zo van kritische raadsleden houdt. Vooral niet als deze uw organisatieontwikkeling ter discussie stellen. Ik heb hier m.i. terecht veel en kritische vragen over, eens te meer omdat de LVD van mening is dat u de kritiek van uw ambtenaren op de organisatieontwikkeling ‘iets te makkelijk’ van uw schouders laat glijden. Ik heb u hier in het openbaar meerdere malen de gelegenheid gegeven u hierover uit te spreken.

Uw reactie hierop is enerzijds dat u de problemen in uw organisatie onder het tapijt schoffelt met de woorden ‘enige turbulentie’ en anderzijds een persoonlijke hetze tegen mij voert om mij daadwerkelijk als persoon te beschadigen, door uw ambtenaren ‘schofterige’ praatjes over mij te laten verspreiden.

Zo vertellen uw ambtenaren in de contacten met individuele burgers dat ‘zij zich niet voor het karretje van de LVD moeten laten spannen?’ En dat ‘de toekomstige verhoudingen met de gemeente daarmee wel eens onder druk zouden komen te staan’? De naam van de betrokken ambtenaar is mij bekend maar met uw persoonlijke bescherming van dergelijk gedrag legitimeert u blijkbaar deze ‘corrupte’ cultuur.

Daar komt bij dat u nu ook de brutaliteit heeft genomen om met verslagen te komen van nog ‘een ambtenaar’ die u blijkbaar heeft opgedragen om mij tijdens een publieke gelegenheid op misleidende wijze uit te horen. Om vervolgens  de verkregen ‘vermeende belastende informatie’ bij uw griffier te droppen. Een en ander is mij door uw griffier verleden week kenbaar gemaakt.

Zoals eerder gesteld ben ik van mening dat u ‘rommelt’ in uw organisatieontwikkeling. Vragen van de LVD over de daklozenopvang worden door u geblokkeerd met het instrument ‘geheimhouding’, waarbij ik moet constateren dat u hiervoor tot vandaag geen enkele inhoudelijke motivatie geeft. Ook niet, nadat ik u hier schriftelijk naar heb gevraagd. De ‘duistere’ ontwikkelingen die rondom het sociaal domein gaande zijn, houdt u in mijn visie bewust weg van de democratische besluitvorming en toetsing van uw gemeenteraad. Blijkbaar gaat u hierbij ‘karaktermoord’ op mijn persoon niet uit de weg.

Met de vragen van de LVD over de daklozenopvang, waar blijkbaar de zaken achter gesloten deuren moeten worden ‘afgehandeld’, heeft u het blijkbaar nodig gevonden om mij ‘de mond op dit dossier te snoeren’. Zeker nu er zich steeds meer vragen opwerpen over ‘een overheveling?’ van meerdere activiteiten vanuit het maatschappelijk domein naar Clup-Welzijn. Waarbij aantoonbaar is dat u – mede door hen een bepaalde opleiding te hebben verstrekt – dit traject al geruime tijd heeft voorbereid en ingezet.

De cruciale vraag is waarom u de raad hierover niet heeft geïnformeerd? Blijkbaar zag u ‘de bui’ al hangen, want het aantal snel geproduceerde verklaringen en het interview met de wethouder sociaal domein in het NHD laat klaarblijkelijk zien dat u zaken aan ‘het gladstrijken bent’. Dit is eens te meer ‘laakbaar’ omdat hiermee de problemen in het sociaal domein alleen maar toenemen en u slechts bezig bent een ‘Poolse landdag’ te faciliteren terwijl er aan de concrete hulpverlening (maatwerk?) voor onze medeburgers tot op heden niets is veranderd dan wel verbeterd.

En, loopt er een door mij aangemelde zaak betreffende integriteitsschending van een aantal (veelal dezelfde) van uw ambtenaren. Deze zaak zal – zoals ik u heb laten weten – worden aangemeld bij de Commissaris der Koning, met het verzoek hier de Rijksrecherche verder naar te laten kijken. Met name de wijze waarop uw ambtenaren in deze zaak zich trachten ‘in te dekken’ is ‘stuitend’ te noemen en noodzaakt dan  ook deze vervolgactie van de LVD.

Ik stel u met nadruk voor om uw persoonlijke hetze, ongefundeerde aantijgingen en aanvallen op mijn persoon onmiddellijk te staken! Zo u dit niet wenst verzoek ik u om alle informatie over mij per direct te openbaren. Dit betreft gespreksverslagen, ambtelijke notities, telefoonverslagen, formele en informele aantekeningen etc. waarin ik als subject dan wel object dan wel als lijst LVD door uw organisatie wordt benoemd vanaf maart 2014 tot heden.

U moet gaan begrijpen dat ik mij dergelijke ‘vuiligheid’ niet langer in de schoenen laat schuiven zonder ook maar één bewezen feit en daag u uitdrukkelijk uit om uw ‘achterbakse aantijgingen’ hard te maken.

E. van Damme
LVD-Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *