Op de knieën voor China!

P E R S B E R I C H T

De LVD spreekt haar verbazing uit over de beantwoording van het college op nader gestelde schriftelijke vragen van de fractie, over het voornemen met een handelsdelegatie af te reizen naar China. Burgemeester Bijl heeft op 4 oktober 2016 toestemming van de raad gekregen om in handelsmissie naar China af te reizen.De raad heeft hiervoor een reisbudget van €20.000 toegekend.

De LVD heeft uitdrukkelijk aangegeven dat het ‘op de agenda plaatsen van de mensenrechten‘ onderdeel moet uitmaken van de besprekingen met de Chinese vertegenwoordigers ter plaatse in Quandong. De burgemeester heeft toen aangegeven dat hij zich ‘aan de hiervoor door de overheid gestelde richtlijnen’ zal houden.

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de LVD, waarin wordt gevraagd om de mensenrechtensituatie als aandachtspunt – dan wel onder nadrukkelijke voorwaarden – bespreekbaar te maken tijdens het wederbezoek aan Quandong, is teleurstellend. Het college ‘doet’ de antwoorden op de vragen ‘af’ met slechts twee zinnen, dat:

‘Zij niet wenst vooruit te lopen op dit vraagstuk? En dat het afhankelijk is van de inhoud van de contacten’?

”De LVD is zeer ontstemt over deze middelmatige en vooral ‘simplistische wijze’ van beantwoording van de door ons gestelde vragen”, aldus raadslid Ernst van Damme.

“Met een dergelijk antwoord scheep je misschien ‘kleuterklasjes’ af, maar geen raadsleden. Daar komt bij dat de centrale overheid wel degelijk voorwaarden stelt aan handelsmissies. ‘Waar gesprekken op basis van wederzijds begrip en respect plaatsvinden en universele mensenrechten en verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen aan de orde komen.’ Sterker nog, spreken de richtlijnen van het rijk juist over het opzoeken van deze dialoog. En dat is toch echt iets anders dan ons college het nu formuleert!”

“Het komt vaker voor bij dit bestuur dat zij weinig kennis paraat heeft op het vlak van Internationale afspraken. Zo is er bij de totstandkoming van de participatie-wet geen rekening mee gehouden. Wordt het Internationale vluchtelingenverdrag met voeten gestreden in de opportunistische verdeling van de opvang van vluchtelingen. En wordt de privacybescherming van onze medeburgers onvoldoende getoetst aan Internationale afspraken. Je blind staren op ‘de pot met goud aan het eind van de regenboog’ waarbij onze mensenrechtelijke verplichtingen afhankelijk worden van ‘gelegenheid-shoppen’ is wat mij betreft erg ‘laakbaar’ “, zo stelt Van Damme.

“Overheden die gehoorzaamheid aan wetten en regels aan onze medeburgers opleggen? Maar zichzelf opportunistisch ‘buiten de wet plaatsen’? Deze verliezen wat mij betreft snel hun geloofwaardigheid. De reis naar China hoeft wat de LVD betreft dan ook niet meer plaats te vinden.”

LVD-Purmerend
13 december 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *