Standpunt Vluchtelingenopvang LVD.

De LVD heeft even gewacht met haar visie op de opvang van het vluchtelingenbeleid tot nu. Eén van de redenen hiervoor is dat velen zich in deze publieke discours uitlaten; met een groot gebrek aan kennis, een bevooroordeeld gevoel en een politiek opportunistische benadering. Tot op de dag van vandaag heeft de LVD niet kunnen constateren dat over de opvang van vluchtelingen een objectief debat is gevoerd waarbij oplossingen van knelpunten worden gevonden in het mogelijke en niet in het onmogelijke.

purmerend

De LVD gaat uit van het mogelijke. Op 17 september 2015 heeft de LVD in de bijeenkomst van de commissie Algemene Zaken al aangegeven geen voorstander te zijn van grootschalige opvang in Purmerend. Wél hebben we ons uitgesproken over de humane en door de Internationale afspraken opgelegde verantwoordelijkheid van een ieder om vluchtelingen op te vangen. Dit staat wat ons betreft niet ter discussie. Voor zover mensen menen zich niet aan deze Internationale afspraken en verplichtingen te willen houden, rest maar één andere weg. Contact opnemen met de Verenigde Naties om te bewerkstelligen dat Nederland deze verdragen dan ook opzegt. Zolang dit niet aan de orde is, zal de LVD dan ook de opvang van vluchtelingen waar dan ook vandaan – en komend uit een concrete oorlogssituatie – opvangen. Onder voorwaarden!

Het kan niet zo zijn dat de angst voor het onbekende ons belemmert in het stellen van duidelijke eisen aan de komst van mensen naar onze stad. Zo moet vanaf de eerste de beste dag van aankomst onze normen en waarden helder en duidelijk worden overgebracht. Indien men met één of meer onderdelen hiervan problemen heeft dan is de LVD van mening dat de ‘welkomstrite’ kan worden stopgezet. Aanpassing is gedurende de gehele asielprocedure wat de LVD betreft de belangrijkste voorwaarde voor langer verblijf in ons land en onze stad.

Tussen de ongenuanceerde geluiden in onze samenleving zitten ook geluiden van terechte angst. Angst voor de eigen baan, een woning voor iedereen en de openbare orde en veiligheid. Zaken die – na decennia van wanbeleid en besluitenloosheid – nu juist door de vluchtelingendiscussie pijnlijk aan de oppervlakte liggen. De LVD merkt op dat de vluchtelingenproblematiek niet de aanleiding is van het zichtbaar maken van dit jarenlange wanbeleid, maar juist het product hiervan.

Met andere woorden; de problemen met de wachtlijsten voor een woning bestaat al vele jaren; voldoende werk voor iedereen is al jaren geen echte prioriteit van werkgevers en overheid; en de aantasting van veiligheid en openbare orde kan in veel gevallen ook worden beschouwd als negatief effect van – het achterwege blijven van – effectieve maatregelen van overheden.

Veel is nog niet geregeld dan wel moet nog worden geregeld. De LVD wil hier graag – in het belang van iedere inwoner en gebruiker van onze stad – de vinger aan de pols houden. Zo moet er snel en goedkoop worden gebouwd voor iedereen. We beseffen dat hier een grote uitdaging ligt. Bouwen in het algemeen dient ons uitgangspunt te zijn en niet alleen omdat er zich nu vluchtelingen melden.

De LVD is gezien de hele discussie en de aanloop naar de extra raadsvergadering van hedenavond 12 oktober 2015, van mening dat de volgende besluiten genomen moeten worden:

Voorlopig geen besluit over een AZC nemen, Dit doen we pas nadat we ervaring hebben opgedaan met noodopvang;

Maximaal noodopvang beschikbaar te stellen voor de duur van één jaar met een mogelijke verlenging van een jaar ná een extra aanvullend besluit van de gemeenteraad,

Deze noodopvang beschikbaar te stellen voor maximaal 300 personen met – in beginsel – een Syrische afkomst, en het College de vrijheid te geven om in overleg met bewoners naar geschikte locaties te zoeken. 

Alleen een beroep te doen op de diensten van het COA, IND en Vluchtelingenwerk waar werkelijk nodig, voor wat betreft de officiële begeleiding bij de intake en het  – al dan niet – tot stand komen van een eventuele verblijfsstatus.

Het college van Purmerend te verzoeken met plannen te komen die het mogelijk maken om per direct, veel, goedkoop en snel te bouwen ter verkorting van de wachtlijsten in de sociale huur en koopsector, waarin de taakstellende opdracht voor huisvesting van statushouders is meegenomen. Per saldo betekent dit méér beschikbare woningen voor alle Purmerenders.

De LVD heeft de wensen in een amendement aan de gemeenteraad verwoord. Deze zal vanavond worden behandeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *