Open brief aan alle ambtenaren van de gemeente Purmerend!

In de laatste Commissievergadering van SOB van 10 december jl. zijn mij door twee collega raadsleden ‘woorden in de mond gelegd’;  dat ik “letterlijk” gezegd zou hebben: ‘dat mensen een betrouwbare gemeente met integere ambtenaren verwachten’. Ondanks het feit dat ik deze raadsleden tot twee maal aan toe heb uitgelegd dat ik een dergelijke uitspraak niet heb gedaan en tevens de moeite heb genomen om mijn daarvoor gedane woorden te verduidelijken, wist ik hen niet op andere gedachten te brengen.

Ná zorgvuldige bestudering van de videoregistratie van RTV-Purmerend is uiteraard gebleken dat de betrokken raadsleden mij deze uitspraak onterecht hebben aangewreven. In het overleg met alle fractievoorzitters verleden week heb ik betrokken partijen dan ook verzocht om hun leden hier op aan te spreken en excuses aan te bieden. Als u bent geïnteresseerd in het uitgeschreven transcript?
klik ….  Transcript SOB 10-12-2014

Excuses, welke niet voor mij, maar voor u als hardwerkenden in onze gemeentelijke organisatie zijn bedoeld. Op zich heb ik niet zo veel moeite met het feit dat men mij onterecht woorden in de mond legt. Maar omdat u hier zelf niet op kan en mag reageren acht ik excuses naar u allen namens deze twee raadsleden op zijn plaats. Te meer omdat zij hiermee mogelijk de indruk achterlaten uitspraken te willen doen ‘over de rug’ dan wel op conto van anderen.

Men heeft mij geadviseerd een en ander niet ‘op te blazen’. “Zo is politiek nu eenmaal”. “Daar moet u maar aan wennen”. Dat klopt. Als gestudeerd politicoloog behoor ik te weten hoe ‘de politiek’ nu eenmaal werkt. Maar sec gesproken hebben we het hier niet over politiek maar over ‘hoe gaan we met elkaar om’. En dat heeft dan toch vooral met wederzijds respect te maken.

Ik ben geen man die elke gemeenteraad lof aan u toewuift elke keer dat er een plan voorligt. Eens te meer omdat ik er – als burger en politicus – vanuit ga dat u door onze gemeente bent aangesteld op basis van uw skills, uw inlevingsvermogen en uw betrokkenheid bij onze stad. Wat mij betreft staan deze criteria buiten kijf en bent u in mijn ogen allen kundig en vaardig op uw eigen terrein.

Ik begrijp waarom alleen al het gebruik van het woord ‘integer’ voor commotie zorgt binnen onze gemeente. Enige realiteitszin moet ons hierin mogelijk toch vergezellen. Vele grote bedrijven, organisaties, en dus ook gemeenten zijn een afspiegeling van onze samenleving als geheel. Daar wil ik u maar mee zeggen dat niet-integere mensen overal opduiken. Dit houdt zeker niet in dat we dan direct kunnen veralgemeniseren. Integendeel zelfs! In mijn persoonlijke contacten met de vele ambtenaren die ik vrijwel dagelijks in mijn functioneren als raadslid tegenkom, zijn juist zij degenen die de grenzen tussen de dienstverlening en de politiek haarfijn kunnen en zullen aangeven.

Als 24 jarige jongeman ben ik secretaris geweest van de AbvaKabo Groep Gemeente Amsterdam. Het gemeentelijk groepsbestuur van deze bond behartigde destijds de belangen van 23.000 Amsterdamse gemeenteambtenaren. In deze hoedanigheid ben ik ‘boos op koos’ geweest, met Herman Bode naar de Dam gegaan en heb ik een grote rol gespeeld bij de ambtenarenstakingen in 1983. Het ambtenarenreglement ken ik grotendeels nog steeds uit mijn hoofd. Uw belangen weeg ik dan ook altijd mee in mijn besluitvorming.

In een van onze raadsvergaderingen heb ik onze ambtenaren welke zich bezig houden met onze communicatie gecomplimenteerd met de stijl en wijze van het contact met onze medeburgers. Maar ik heb velen onder u de afgelopen periode mogelijk ook aan het werk gezet. Met name daar waar het onze voorgenomen participatiebeleid betreft.

Ik heb u allen de afgelopen periode veel vragen, amendementen en moties voorgelegd. Discussies in commissies en raad gevoerd over vele beleidsvoornemens, programma’s, en beleidsbeslissingen. Goede omgangsvormen in de raad houden voor mij persoonlijk in dat discussie plaatsvind op basis van feiten en argumenten, mede gevoed door uw raad en advies, uw meldingen als er iets mis gaat in de praktijk, op wederzijds vertrouwen in elkaar, en de doelen welke ons voor onze medeburgers voor ogen staan.

Aan de medewerkers van Werk en Inkomen wil ik graag kwijt dat ik hun inzet en deskundigheid waardeer. Ik begrijp heel goed dat met het afschaffen van een hoop beperkende regelgeving het gevoel heerst dat u nu meer beleidsruimte krijgt om mensen ‘echt te helpen’. Beleidsruimte die voor onze medeburgers ook beperkingen kunnen zijn. Het legitimeert mij als politicus dan ook om hier extra op te letten.

Ook onze ambtenaren die zich hebben ingezet bij de totstandkoming van onze laatste begroting verdienen lof; en onze handhavers op straat die er wel 10 man bij kunnen gebruiken als het aan onze medeburgers ligt.

Kortom alle ambtenaren van onze fijne gemeente Purmerend wil ik uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie grote inzet, betrokkenheid, advies en hulp – zowel binnen als in onze buitendiensten – en jullie Prettige Feestdagen toe te wensen met jullie naasten en dierbaren.

Ernst van Damme
Fractievoorzitter LVD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *